Algemene voorwaarden van GigaKids Typecursus:

1.Een inlogcode van de typecursus wordt door 1 persoon gebruikt en is tot 6 maanden geldig of totdat de cursus is afgelopen. In overleg met de docent kan de geldigheid worden verlengd tot 1 jaar.
2.Een cursusleider behoudt zich het recht om een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
3.Een cursusleider behoudt zich het recht om een typecursus te beëindigen in geval van zeer zwaarwegende omstandigheden bij docent en/of leslocatie.
4.In verband met het online programma en de noodzaak om thuis te oefenen, is toegang tot het internet thuis noodzakelijk.
5.Gigakids is niet aansprakelijk voor het ondeugdelijk functioneren van een PC/laptop en internetverbinding op een locatie of van de cursist.
6. Indien de site door onvoorziene omstandigheden uit de lucht is, wordt gevraagd dat de cursist/ouders van cursist contact opneemt met de eigen cursusleider. Mocht deze niet bereikbaar zijn, dan kan gebeld worden naar GigaKids: 0316-769093 of 06-28638605.
Op deze wijze wordt GigaKids in staat gesteld het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.
7.Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichtingen.
8.Indien de cursist vanwege medische redenen de typecursus niet kan volgen, kan deze, na overleg van een medische verklaring, deelnemen aan de typecursus in het volgende jaar. Eventuele meerkosten kunnen hiervoor in rekening worden gebracht.
9.Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
10.GigaKids hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de klant of cursusleider in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is GigaKids gerechtigd de toegangscodes tot het programma te blokkeren.
11.Indien er niet aan betalingsverplichtingen wordt voldaan, kan GigaKids of een cursusleider de eventuele administratiekosten doorberekenen. Eventuele incassokosten zullen tevens voor rekening zijn van de te betalen partij.
12.Een cursusleider neemt voor elke cursist een code af.
13.GigaKids is niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de lessen gebeurt.
14.GigaKids is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het volgen van de typecursus.
15.De cursusleider verklaart van onbesproken gedrag te zijn, voor zover dit relevant is voor het geven van typelessen aan kinderen.
16.Het afnemen van het type-examen gebeurt volgens de regels en normen van GigaKids.
17.De cursusleider geeft een kind een diploma of certificaat van GigaKids indien aan de eisen hiervoor zijn voldaan.
18.De cursusleider zal in het algemeen alles doen wat bevorderlijk is voor GigaKids en alles na te laten dat hiervoor schadelijk zou kunnen zijn.
19.Een nieuwe cursusleider is geen onredelijk grote concurrent van iemand die reeds een GigaKids cursus geeft.
20.GigaKids behoudt zich het recht voor om alle prijzen binnen redelijke grenzen te verhogen.
21.De prijs die een cursusleider vraagt voor een typecursus blijft binnen redelijke grenzen en is in overeenstemming met de richtlijnen van GigaKids.
22.De handleiding van GigaKids en de middelen en informatie die GigaKids verstrekt, worden enkel en alleen gebruikt voor het geven van een GigaKids cursus.
23.Het is niet toegestaan het verkregen informatie/materiaal op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de klant
strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom door of namens GigaKids of derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
24.Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cursusleider om zich voldoende te verzekeren voor relevante risico’s.
25.Indien de cursusleider in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GigaKids gehouden is, dan is de cursusleider aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van GigaKids
daardoor direct of indirect ontstaan.
26.GigaKids is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
27.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GigaKids geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor GigaKids niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
28.Gigakids is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van een foutieve vermelding.
29. Alle informatie die door klanten (cursusleiders of cursisten) wordt verstrekt wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.
30.De copyright en eigendomsrecht van alle cursusmaterialen berust bij GigaKids.
Geacht wordt dat na beeindiging van de overeeenkomst alle materialen weer worden terug gezonden naar GigaKids.
31. GigaKids cursusleiders zijn zelfstandige ondernemers. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen cursus en inkomsten en uitgaven. GigaKids levert hen slechts de software waarmee zij werken. GigaKids tracht de cursusleiders met zorg te selecteren en te begeleiden, maar is niet eindverantwoordelijk voor hun functioneren en de financiële afhandeling van een cursus.
32. Klachtenprocedure: Als een cursusleider niet tevreden is over de diensten van GigaKids kan een klacht worden ingediend bij GigaKids. Dit kan schriftelijk, per brief of e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, worden behandeld. Indien noodzakelijke wordt in onderling overleg een afspraak gemaakt over een andere periode van afhandeling. Wanneer de klacht niet door GigaKids opgelost kan worden, zal in onderling overleg een onafhankelijke derde ingeschakeld worden. De coach die vanuit GigaKids wordt aangedragen ter bemiddeling is Ilse van der Put, coach en trainer. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen. Alle klachten worden geregistreerd en voor een termijn van 5 jaar bewaard.

Aanmelden

Kijk snel voor een locatie bij jou in de buurt!

Locaties →
dyslexie

Computer vaardigheden

Hier gaan we mailen, werken in de Cloud, Spreadsheet, Mediawijsheid, Powerpoint, Google docs en Word!

dyslexie

Leren programmeren

WIL JE LEREN PROGRAMMEREN? Maak je eigen spellen met Scratch!!!.

quiz

Typeles voor Volwassenen

Met persoonlijke begeleiding. Lees meer.

Login

×